Wspieram w rozwoju:
ludzi, grupy, organizacje

Kwalifikacje

Jestem certyfikowanym trenerem Szkoły Trenerów Biznesu TROP. Jako trener współpracowałam z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz z firmą Profesja Consulting. Szkolenia dla organizacji prowadzę w oparciu o Metodę TROP, która jest bardzo bliska mojemu rozumieniu organizacji, rozwoju, procesu uczenia się i zmiany. Mówi ona o tym, że kluczowe jest to, aby ludzie się uczyli, a nie byli uczeni. Oznacza to, iż nabyte na szkoleniu kompetencje, będą mogły być wdrożone w życie, o ile proces uczenia się odbywał się poprzez doświadczenie i praktykę. Rolą trenera jest zatem stworzenie dla uczestników dobrze zorganizowanej sytuacji edukacyjnej, której istotą jest to, że sprzyja uczeniu się. Polega ona na stworzeniu przestrzeni do własnej aktywności uczestników. Co w połączeniu z pracą na mocnych stronach i odwoływaniem się do potencjału każdej osoby, aktywizuje rozwój. Rozwój danej osoby, zespołu i tym samym całej organizacji.

Jak pracuję

Każda organizacja jest inna. Każda ma swoją kulturę organizacyjną, najczęściej też swoja wizję i misję. Dlatego też każda wymaga indywidualnego podejścia, zrozumienia jej sposobu funkcjonowania i odpowiedzi na jej konkretne potrzeby. Na organizację składają się zespoły, a w skład zespołów wchodzą indywidualne osoby. Ważne jest, aby poznać i zrozumieć te systemowe zależności pomiędzy różnymi osobami, strukturami i poziomami organizacji.

Moim głównym zadaniem jako trenera jest poszerzenie świadomości menedżerów odnośnie ich funkcjonowania w zespole i w całej organizacji. Aby doprowadzić do zmiany należy wyjść od dogłębnej analizy stanu obecnego. Świadomość swojego sposobu funkcjonowania, pozwala menedżerom dokonać innych wyborów i wspólnie z trenerem wypracować takie rozwiązania, dzięki którym wykonywanie zadań będzie nie tylko bardziej efektywne, ale też bardziej satysfakcjonujące.

Szkolenia mają na celu inicjować rozwój, tak aby uczestnicy wychodzili poza utarte schematy myślenia i określone ramy działań. Aby stali się bardziej otwarci i przestali reagować nawykowo. Aby zespoły, które tworzą były grupami osób uczących się od siebie nawzajem. To wszystko wpływa na innowacyjność rozwiązań i skuteczne współdziałanie dla osiągnięcia celu. A współdziałanie oparte na dobrych relacjach interpersonalnych to jeden z najważniejszych zasobów dobrze funkcjonującej organizacji.

Tematyka szkoleń dla organizacji

  • Programy rozwojowe dla menedżerów - bazujące na zwiększaniu świadomości siebie jako lidera i osoby zarządzającej oraz budowaniu odpowiedzialnej i proaktywnej postawy przywódczej.
  • Treningi interpersonalne - budujące umiejętności dialogu, rozumienia siebie i innych, dochodzenia do porozumienia w sytuacjach trudnych.
  • Budowanie zespołu - nastawione na tworzenie zespołów, które jednocześnie są spójne i potrafią twórczo wykorzystywać różnorodność pracujących w nich ludzi.
  • Zarządzanie konfliktami - prowadzone zarówno w formie szkoleń kompetencyjnych, jak i spotkań moderowanych w przypadku rzeczywistych sytuacji konfliktowych w organizacjach.
  • Zmiana jako adaptacja - program, w którym uczestnicy, bazując na pogłębianiu świadomości własnego funkcjonowania w zmianie, uczą się wspomagania zmiany osobistej i organizacyjnej.
  • Zarządzanie sobą w stresie - prowadzone w małych grupach lub w formie spotkań indywidualnych szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej